در این گزارش می توانید تصاویر مربوط به جهیزیه هایی که در سال 94 به مددجویان تحویل داده شده است مشاهده نمایید.